default

Get a quote

Hvorfor satse på bærekraft sammen med IDT?

IDT er sertifisert i henhold til 9001 kvalitet og 14001 Miljø. Miljøsertifiseringer av produkter for Svanen og EPD er innført. Og det jobbes med interne prosesser sammen med konsulenter for implementering av bærekraftregnskap samt gjennomføring av utvalgte bærekraftmål.

1. Samfunnsansvar

2. God butikk

ISO Sertifisert
EPD Miljøsertifikat
Neste steg for IDT
IDT Exchange 2.0
Svanemerket - sertifikat
Åpenhetsloven
b_rekraft_fjell
b_rekraft_jordklode

1. Samfunnsansvar

Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Innen 2030 skal vi ha innfridd FNs bærekraftsmål, og det innebærer at vi gjennom det neste tiåret må omstille oss og gjøre innovasjon, produksjon og salg på en helt ny, og bærekraftig måte.

Hos IDT ligger innovasjon og utvikling i vårt DNA. Derfor venter vi ikke med å gjøre forandringer som vi vet må komme.
Store deler av IDTs produksjon er knyttet til produksjon og bearbeiding av aluminium. Metallindustrien er ressursintensiv, og har naturlig nok størst potensiale til økt sirkularitet ved å redusere materialintensiteten gjennom å innføre reparasjon og ombygging av produkter

Derfor ønsker vi å være en pådriver for at utgåtte produkter leveres tilbake for reproduksjon og gjenvinning.

2. God butikk

Aktører og produkter som beviselig er en del av sirkulærøkonomien, er attraktive på markedet.

Betalingsvilligheten er allerde stor for produkter med lavt CO2-utslipp og gjenvinning som kjerneverdier.
Og den vil bare bli større.

Samtidig kan reparerte og ombyggede produkter benyttes videre som komponenter i nye produkter eller videreselges i detsekundære markedet.

Med andre ord: alle har noe å tjene på bærekraftig forbruk og produksjon.

barekraft_god_butikk
MNl-12-RGB.jpg

IDT Exchange 2.0

Sirkulærøkonomi i praksis.

Vi gir alle våre kunder mulighet til å returnere brukte eller ødelagte produkter – og få disse reparert eller byttet inn til nye.

Sirkulærinitiativet skal sørge for at vi tar samfunnsansvar og holder vår del av avtalen i FNS bærekraftmål nr. 12. 

Etterbruk og IDT fondet

Av ulike grunner, er det ikke alle hev-senk pulter, understell og grenstaver som kan gjenvinnes og sendes ut i markedet på nytt. Disse produktene ønsker vi å reparere og sette tilbake i så god stand at de fortsatt kan brukes.

Gjennom et initiativ vi har kalt IDT-Fondet, tar vi sikte på å gi bort brukte, men fullt brukbare IDT-produkter til steder, grupper, lag eller organisasjoner som har behov. Eksempler kan være SFO, klubbhus eller voksenopplæring.

IDT Solutions har miljøsertifiseringen Svanemerket

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket, etablert av Nordisk ministerråd.

En vare eller tjeneste som er svanemerket, har gjennomgått en objektiv miljøvurdering. For å kunne få svanemerket må hele livsløpet til produktet eller tjenesten være så miljøtilpasset som mulig, hele veien fra råvare – til produksjon – via bruk – til avfallshåndtering.

Svanemerket stiller strenge krav til energieffektivitet, til materialer og kjemikalier som brukes, og til god holdbarhet.

Understell fra IDT er svanegodkjent, med bordplate fra Grande.

 

svanemerke
elektro.jpg

ISO Sertifisert

IDT Solutions AS er sertifisert i henholdt til NS-EN ISO 9001-2015 kvalitet og NS-EN ISO 14001-2015 miljø.

Dette betyr at vi gjennom kontroll og godkjenning har vist at vi lever opp til bransjestandardene som kreves med tanke på miljø og kvalitet i produkt og produksjon.

iso-9001
iso-14001

EPD - Unikt "miljøsertifikat"

Gjennom medlemskap i NHO og Norsk Industri registrerer IDT Solutions sine møbelprodukter i en EPD generator som gir oss et unikt «miljøsertifikat».

En miljødeklarasjon fra EPD Norge gir et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng, og står for Environmental Product Declaration.

 

EPD_LogoMerke_Reg_Varemerke_RGB_medium.jpg

Neste steg for IDT Solutions

Blokk-kjede teknologi

Innebærer at alle deler av rulleskiene kan spores i alle ledd og gjennom hele forbrukskjeden. Dette vil også oppfylle IPCC sin sterke oppfordring til «action» og innovasjon som bryter med dagens verdikjedetenkning

6% Solutions

IDT deltar i et pilotprosjekt der Fossekall AS har utviklet en løsning som vi mener er det beste styringsverktøyet i markedet for å redusere vår tids største utfordring – utslipp av co2. Vi får svar på akkurat hvordan vi må bidra for å gjøre din skjerv for klimaet og kutter 40% co2 innen 2030. Og vi får svar på hvordan vi kan redusere vårt co2-utslipp samtidig som vi opprettholder verdiskaping i bedriften.

Verdens naturressurser er under økt press

Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser.

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster.

Sirkulaer-okonomi-IDT.jpg

IDT Solutions sitt arbeid med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble innført 1. juli 2022, og organisasjoner hadde frist til 30. Juni 2023 med å avdekke, beskrive og innføre rutiner og tiltak i henhold til loven. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven har til hensikt å gi allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven skal sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden - og det er opp til bedriften selv å bevise sin egen innsats. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

IDT Solutions AS benytter Ansvarlighetskompasset som er bygget på OECDs retningslinjer og gir en innføring i vedtatte krav, og måler bedriftens prestasjoner på temaene for å imøtekomme de retningslinjer som forventes etterlevd av et ansvarlig næringsliv.

CSRD er et nytt EU-direktiv gjeldende fra 2024, og her er IDT godt forberedt og tilpasser sin organisasjon deretter.

Retningslinjene i Åpenhetsloven er ment for å klargjøre selskapets grunnleggende etiske holdninger og rettlede de som opptrer på vegne av selskapet om de valg som må tas uten at det aktuelle forholdet har vært gjenstand for saksbehandling i selskapet. Retningslinjene skal årlig gjennomgås i IDT Solutions’ organisasjon, slik at vi i fellesskap kan videreutvikle og konkretisere god etisk adferd og ha en åpen debatt om etiske spørsmål.

IDT sin bedriftshåndbok er rettesnor for vår daglige drift, og åpenhetsloven er ivaretatt med beskrivelser for hvert av de aktuelle områder.

Etiske retningslinjer
Disse retningslinjer er laget for å angi krav til forretningsskikk og personlig adferd. Retningslinjene gjelder ansatte i IDT Solutions og medlemmer av selskapets styrende organer. I tillegg gjelder de innleid personell, konsulenter og andre som opptrer på vegne av IDT Solutions.

Etisk holdning
Det skal være sammenheng mellom det vi sier, og det vi gjør. Ledelsen skal gå foran også når det gjelder etikk. Riktig etisk adferd skal alltid verdsettes høyt.

Generelle prinsipp
IDT Solutions skal drive sin virksomhet med integritet. Vi skal respektere lover, ulike kulturer, menneskers verdighet og rettigheter.

Tillit
Det er avgjørende for IDT Solutions å ha samfunnets tillit. Tillit oppnås ved å opptre ærlig og åpent. Samfunnsansvar skal demonstreres i våre kjerneverdier, i kvaliteten på vårt arbeid, våre produkter, i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, og i hele vår virksomhet. Overholdelse av lover, regler og konvensjoner der IDT Solutions opererer er et minimumskrav.
Den enkeltes opptreden er viktig for selskapets tillit utad og den enkeltes tillit innad. Ansatte og andre som representerer selskapet skal også ved utenlandsopphold opptre innenfor rammen av norske retningslinjer og lovverk. Samtidig skal de vise respekt for lokale kulturelle normer og overholde lokal lovgivning.


Menneskerettigheter
IDT Solutions skal drive virksomheten i tråd med grunnleggende menneskerettigheter nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring. Selskapet skal etterleve de fire konvensjonene til den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO om rett til fri organisering, forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid og ikke tillate diskriminering. Verktøyet Ansvarlighetskompasset er benyttet, og vi kartlegger risikoen for om vår virksomhet, produkter og tjenester forårsaker eller bidra til menneskerettighetskrenkelser, dvs. vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter.


Korrupsjon
IDT Solutions skal gjøre forretninger på en etisk forsvarlig måte. Vi tolererer ingen form for korrupsjon. IDT Solutions’ ansatte, eller andre som representerer selskapet, må ikke tilby noe til andre for å oppnå en utilbørlig fordel. Tilbud om betalinger som kan oppfattes som korrupsjon skal umiddelbart avslås og saken straks meldes til nærmeste leder. Vi oppmuntrer også våre forretningspartnere til å innta samme strenge holdning til korrupsjon, smøring og bestikkelser som oss selv.     Juni, 2023
Svein Iversbakken, Daglig leder, Tel. 911 91 283

Hva er dette? Sjekk "Husk meg" for å få tilgang til handlekurven din på denne datamaskinen selv om du ikke er logget på.